Dây Chuyền Phân Loại Sản Phẩm

Liên Hệ

Dây chuyền phân loại sản phẩm là dây chuyền hoàn toàn tự động được sử dụng để phục vụ và hỗ trợ dây chuyền phân loại – đóng gói, xếp dỡ, xuất nhập kho và bưu kiện. Các dây chuyền phân loại sản phẩm theo mã vạch, kích thước, khối lượng, màu sắc và các tiêu chí khác theo yêu cầu của khách hàng với độ chính xác và tự động hóa cao.

Dây Chuyền Phân Loại Sản Phẩm

Liên Hệ

Chia sẻ: